top of page

Styrelsens uppdrag

Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Styrelsens ansvar består av många delar:

 

1.  Fastighetsägande

Som styrelsemedlem äger och företräder du föreningens fastighet. Du räknas som fastighetsägare och med det kommer ett stort ansvar. Dels ansvarar du för fastigheten och alla dess tekniska funktioner, men du har också ett indirekt ansvar för miljön i och omkring fastigheten samt för de boendes hälsa och säkerhet. Detta regleras bland annat i miljöbalken och innebär till exempel att du som fastighetsägare har ansvar för att föreningen följer gällande lagar, så kallad egenkontroll. Med ansvaret för hälsa och säkerhet kommer skyldigheter som att skotta bort snö och is på fastighetens tak, att hålla skadedjur borta och att se till att huset har ett fullgott brandskydd.

 

2.  Arbetsgivaransvar

Styrelsens räknas som arbetsgivare för de anställda som finns i föreningen, exempelvis Brf Rödshöjdens vaktmästare, och är därefter skyldiga att följa arbetsmiljölagstiftningen. Det betyder bland annat att ni måste vidta åtgärder för att de anställda har en säker arbetsmiljö.

3.  Underhåll

Styrelsens främsta uppgift är att ta hand om fastigheten och dess skötsel. I det arbetet ingår skyldigheten att upprätthålla en underhållsplan för att säkerställa att fastigheten sköts på bästa sätt. I underhållsplanen ska det finnas både kort- och långsiktiga åtgärder och den ska vara ett levande dokument. Läs gärna mer om Brf Rödshöjdens underhållsplan.

 

4.  Ekonomi

I Brf Rödshöjdens stadgar står det bland annat att styrelsen ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen på bästa sätt. I enlighet med stadgarna ska styrelsen lämna in en årsredovisning och protokoll samt övrigt underlag för revision senast en månad före föreningsstämman. Årsredovisningen ska godkännas av styrelsen och undertecknas av ordinarie ledamöter. Styrelsen ska dessutom upprätta och följa en årlig budget. Som styrelsemedlem kan du bli skadeståndsskyldig om du har varit oaktsam med föreningens medel. Detta kan vara viktigt för medlemmarna att förstå. Läs gärna mer om det ekonomiska arbetet på Brf Rödshöjden under fliken Ekonomi.

 

5.  Miljö- och hållbarhet

Miljöbalken ställer krav på att fastighetsägare ska förbruka så lite resurser som möjligt samt välja de miljövänligaste alternativen i mesta möjliga mån. Brf Rödshöjden har inga paragrafer i stadgarna som reglerar dessa krav men styrelsen ska ändå driva arbetet för att miljön värnas och att all verksamhet verkar för en hållbar utveckling. Det kan exempelvis handla om allt från att sänka föreningens el- och vattenförbrukning till att skapa möjlighet för återvinning och ställa miljökrav vid upphandlingar av tjänster.

 

Ett steg som Brf Rödshöjden har tagit är att alla medlemmarna har ett återvinningskort som ger rätten att använda återvinningscentralens serviceområden 1 gång per månad (12 gånger per år). Detta kortet är dock inte personligt utan medföljer bostadsrätten, vilket innebär att kortet ska övergå till köparen vid en försäljning av bostadsrätten.

6. Egenkontroll

Styrelsen ansvarar även för att genomföra egenkontroller av fastigheten. Vissa områden kräver kontroller av en person med särskild kompetens, exempelvis ventilation, medan andra områden kan kontrolleras av styrelsen, som hantering av avfall. Ventilationskontroller (OVK), PCB-sanering, radonmätning och energideklaration hör till de krav som olika statliga myndigheter ställer. Vissa av dessa kontroller är man dessutom skyldig att anslå, till exempel energideklaration.

 

Styrelsen ska under kommande verksamhetsår arbeta fram en tidplan för egenkontroll, i avseende att minska kommunens behov av att granska vår verksamhet vilket gör att föreningen kan spara pengar genom att slippa avgiften för kommunens tillsynsarbete.

 

 7.  Allmän trivsel

Sist men inte minst har styrelsen ett ansvar för den allmänna trivseln i föreningen. Det handlar om att hålla i ordningsfrågor, som att miljön i och runt om fastigheten är ren, att återvinningsrummen är rena, att trasiga och övergivna cyklar tas om hand och fraktas bort från cykelförråd och att upprätthålla regler för grillning, störningsärenden och liknande. Styrelsen är även skyldig att ta tag i konflikter mellan medlemmar kring trivselstörande saker.

bottom of page