top of page

Ansvarsroller i styrelsen

De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

 

Styrelseledamöter

De som sitter i styrelsen i din bostadsrättsförening kallas för ledamöter. Ledamöterna träffas regelbundet och fattar beslut kopplat till den löpande verksamheten, med det menas att de ska förvalta bostadsrättsföreningens fastighet och andra tillgångar så att de är i gott skick.

 

Styrelsens sammansättning regleras i Brf Rödshöjdens stadgar, § 24, vilken fastställer att styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Styrelsen samt ordföranden väljs av föreningsstämman, övriga styrelseroller på det konstituerande mötet. Styrelseledamöterna väljs för en bestämd tidsperiod, aningen mellan ett (1) eller två (2) år. Styrelseledamöterna får ofta ett mindre arvode för sitt uppdrag, hur stort brukar variera med föreningens storlek. Mycket av arbetet sker dock ideellt.

Styrelseordförandens ansvar är att kalla till och leda styrelsemöten, se till att det förs protokoll samt kalla suppleanter om ordinarie ledamöter har förhinder.

Kassören ansvarar för allt som har med föreningens ekonomi att göra. Kassören sköter bland annat bokföringen, ansvarar för alla in och utbetalningar, ser till att skatter och avgifter betalas samt gör årsbokslut och deklaration. Kassörsposten är oftast den mest krävande posten och har tillsammans med ordförandeposten störst ansvar.

 

Sekreteraren har en administrativ roll i styrelsen. Sekreterarens ansvar är att förbereda styrelsemöten och föreningsstämmor samt föra protokoll på dessa. Det är bra att välja en sekreterare som har lätt för att uttrycka sig i skrift och som på ett bra sätt kan beskriva vilka beslut som har fattats.

 

En suppleant fungerar som en ersättare i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det suppleanten som tar över. På Brf Rödshöjden deltar suppleanterna på alla styrelsemöten men det skiljer sig också mellan olika föreningar.

På det konstituerande mötet 2018-06-27 antogs en arbetsordning för hur styrelseuppdragen ska fördelas under verksamhetsåret 2018/2019. Tag gärna del av innehållet för att få en djupare förståelse för hur arbetsuppgifterna kommer att fördelas. 

 

Styrelse utan ordförande

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste enligt lag ha en ordförande. Om ordföranden av någon anledning har avgått eller om man inte hittar någon som är beredd att ställa upp, är alternativet att stämman beslutar att styrelsen i fortsättningen konstituerar sig själv, vilket innebär att styrelsen själv utser en ordförande inom styrelsen. En förening bör ha en utsedd ordförande så som är fastställt i våra stadgar, det är alltså inte att rekommendera att ha ett ambulerande ordförandeskap.

Extern förvaltning

I många föreningar upplever styrelsen att det är svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar, svårigheten beror ofta på tidsbrist och känslan av att inte ha rätt kompetens. När detta förekommer är det många föreningar som köper fastighetsförvaltning som en tjänst, då sköts förvaltningen av en extern specialist på något område inom styrelsearbetet. Det kan röra sig om hantering av årsstämma, kallelser till dagordning, årsbokslut eller allmän juridik. Vi på Brf Rödshöjden köper exempelvis det ekonomiska förvaltningen av SBC, samt har både tagit in representanter från SBC som ordförande vid årsmöten samt vid juridiska tvister inom föreningen. Under 2016/2017 anlitade vi även SBC för stöd vid framtagandet av underhållsplan och de nya stadgeändrningarna, allt för att det ska bli så juridiskt korrekt som möjligt för föreningens medlemmar.   

bottom of page