RÖDSHÖJDENS

VÄLKOMMEN TILL

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

NYHETER

Mar 07, 2020

Infobrev v10

Infobrev v 10 – Brf Rödshöjden

Hej på er medlemmar!

Trots det idoga regnet och rusket så fortskrider verksamheten i rask takt i vår fantastiska bostadsrättsförening.

Förutom att dörr- och fönsterbyte fortskrider enligt plan så har styrelsen även fattat beslut om åtgärder gällande våra parkeringsplatser.

Som ni säkert har noterat har grusparkeringen till vänster intill vändplanen fått sig en behövlig uppfräschning. I samband med detta har även en yta bredvid iordningställts för att föreningen skall kunna förvara grus och jord.

Bakom garagelängan till vänster ovanför vändplanen, där det tidigare stått en hel del diverse båtar/bilar, släpvagnar etc, kommer iordningställas för uthyrning till bostadsrättsinnehavarna. Arbetsplanen medger 14 stycken platser med ett ungefärligt mått på 2,5m x 6m. Intresseanmälan görs till info@rodshojden.se och kommer hanteras i ett separat kösystem.

Då linjerna för våra parkeringsplatser på hela området börjar bli väldigt dåliga och svåra att se så har styrelsen tagit in offert för linjemålning. I samband med att vi göra detta kommer vi även bredda platserna så att alla platser blir 2,5m breda. Genom smart användande av ytan kommer detta kunna ske utan att antalet platser behöver minska.

År 2020 spås bli de elektrifierade bilarnas år. Ett paradigmskifte håller på att ske där praktiskt taget alla stora biltillverkare har eller kommer presentera sina modeller av elektrifierade bilar. Detta har naturligtvis inte gått styrelsen i Brf Rödshöjden förbi och då efterfrågan av laddplatser ökar så har styrelsen tagit beslut om att iordningsställa fyra stycken parkeringsplatser där det kommer finnas möjlighet att ladda sin laddhybrid eller elbil. En del av gräsytan vid den nedre parkeringen kommer nyttjas till detta. Samtidigt görs även förberedelser för att vid ett senare skede kunna utöka antalet laddplatser, beroende på hur efterfrågan utvecklar sig. Denna investering ligger väl i tiden, inte minst med tanke på att staten nu också möjliggjort för bostadsrättsföreningar att söka bidrag för en del av kostnaden.

Platserna förväntas färdigställas under april månad och intresseanmälan görs till info@rodshojden.se. Styrelsen kommer återkomma inom snar framtid med ytterligare information om hur avtalet för att hyra en laddplats kommer se ut.

Vi vill avslutningsvis också påminna om vår fina webplats www.rodshojden.se. Websidan är styrelsens främsta kanal för att sprida information till er medlemmar (även om vi också gör det i pappersform ibland). Här publiceras nyheter men det går också att hitta information om stadgar, årsredovisning med mera.

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Brf Rödshöjden.

Feb 19, 2020

Grusparkering stängd tills söndag 23/2

Underhållsarbetet på grusparkeringen kommer ta längre tid än beräknat och därför kommer parkeringen vara avstängd tills söndag 23/2. 

Vi ber om ursäkt för besväret. 

Med vänliga hälsningar Styrelsen. 

Feb 15, 2020

Grusparkeringen tillfälligt avstängd

Grusparkeringen som ligger på vänster sida upp emot vändplanen kommer vara avstängd från onsdagen den 19 februari klockan 17.00 till torsdagen den 20 februari klockan 16.00. Detta på grund av underhållsarbete. 

Vänligen respektera detta och parkera någon annan stans under denna tid. 

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Rödshöjden

 

 

Feb 10, 2020

Kontroll av radon

Bäste Lägenhetsinnehavare

 

Riksdagens miljömål för radon är att senast år 2020 ska ingen bostad ha radongashalter överstigande 200Bq/m3.

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer krav till alla fastighetsägare av flerfamiljshus att utföra radonmätningar och göra eventuella åtgärder vid förhöjda värden.

 

Denna gång är det bara ni som hade förhöjt värde och en lägenhet per huskropp som kommer att mätas. Totalt 31 stycken lägenheter.

 

Styrelsen utför kontroll av radongasförekomst i fastigheten.

 

Spårfilmdosor används för att kontrollera nivån av radongas i boendet.

 

 

 

Vecka  8 :             21   februari placeras spårfilmsdosor ut i lägenheten.

 

Vecka  15 :             10  april samlas dosorna in för analys.

 

 

 

Styrelsen ombesörjer utplacering och insamling av spårfilmsdosor.

Dosorna ska ligga för exponering i minst två månader.

 

Ingen förberedelse behövs inför mätningarna.

 

Var god kontakta Kent Johansson på telefon 070 311 63 99 för frågor omkring detta.

 

Huvudnyckel kommer att användas för tillträde till lägenheten.

Feb 05, 2020

Infoblad nr 1 2020

Hej alla medlemmar i Brf Rödshöjden

Styrelsen för Brf Rödshöjden bjuder in till årsstämma för föreningen. 

Söndag 24/5 kl 19.00 i Föreningslokalen

Motioner till Årsstämman skall inlämnas till föreningens postlåda senast 30/4, man kan motionera om vad som helst, men den skall skrivas på sådant sätt att stämman kan svara ja eller nej på motionen. Den som inte kan närvara på stämman kan hämta fullmaktspapper på kontoret onsdagar mellan kl.18.00-19.00. Vi behöver nomineringar till vår styrelse, ni som är intresserade av styrelsearbete eller känner någon i föreningen som är intresserad, meddela sammankallade för valberedningen Elisabeth Fröjd Karlsgatan 94 f eller lägg en lapp i vår brevlåda med namn, telefon nr och adress senast 30/4.

Felanmälan och övriga ärenden görs bäst på felanmalan@rodshojden.se

Styrelsen för BRF Rödshöjden

Jan 19, 2020

Besiktning på hus 94, 96, 98

Fredag 31 Jan. med start kl 08,30 kommer det att vara en slutbesiktning av fönster och dörrar i hus 94, 96 & 98.

Besiktningen börjar i lägenhet 94 A osv.

Ni behöver inte vara hemma vid besiktningen. Men vi behöver tillgång till lägenheten, om ni INTE vill att vi går in med huvudnyckel, så hör av er till Kent Johansson på telefon 070 311 63 99 eller e-post info@rodshojden.se

Jan 19, 2020

Kallelse till föreningsstämma

Datum:  Söndag 24 maj

Tid:         17.00

Lokal:     Föreningens samlingslokal, Karlsgatan 102

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Val av stämmoordförande

 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 9. Föredragning av revisorernas berättelse

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Beslut om resultatdisposition

 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter

 15. Val av Ordförande i styrelsen för 1 år

 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning

 18. Motioner

 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

 20. Stämmans avslutande

Övrig information:

Kan du inte närvara på stämman så har du möjlighet att överlåta din röst genom fullmakt. Läs mer kring vilka regler som gäller kring användning av fullmakt i föreningens stadgar (du hittar dessa på vår hemsida www.rodshojden.se).

Fullmakt kan du hämta på kontoret vid kontorstid 18.00-19.00. 

Styrelsen önskar er alla varmt välkomna!

Jan 04, 2020

Medlemsinformation

Hej alla medlemmar.

Då är snart 2019 slut och 2020 startar, föreningen kan se tillbaka på ett år med mycket förändringar och arbete.

 • Vi har fixat med förhöjda radonvärden i 16 lägenheter, det som återstår är att göra ventilationskontroll på dessa samt göra ny radonmätning. Kostnad för att åtgärda radon har varit stor för föreningen, men måste göras.

 • Vi har startat upp med byte av samtliga fönster, balkongdörrar samt ytterdörrar och detta beräknas vara klart v.8 2020, även detta har varit en stor kostnad för föreningen. Tänk på att för garantin skall gälla på ytterdörrar, fönster och balkongdörr får man inte skruva eller spika i utsidan på dessa! Risk för fuktskador!

 • Vi har fixat bättre belysning på övre och nedre parkering, flyttat sandbingar, container för trädgårdsavfall samt glas iglos till parkering bakom garagen, detta för att få mer parkeringar.

 • Vi har röjt och tagit ner träd som har delvis varit en säkerhetsfråga men också för att inte området växer igen.

 • Vi har fixat nya mål samt gjort ny belysning på fotbollsplan, fixat med gräsmattan.

 • Vi har haft olika vattenläckage i hus både invändigt och utvändigt, när det gäller utvändigt läckage är det mycket svårt att få ut på försäkring som vi har för detta, vi rekommenderar att samtliga innehavare att ha egen vattenskadeförsäkring för invändigt läckage.  

Ovan har vi klarat på befintlig budget och inte behövt ta några extra lån, vi har sparat betydliga belopp att inte byta enstaka fönster/dörrar, detta har varit en strategi från styrelsen, tack för att ni har haft överseende med detta. Känns mycket bra när detta blir klart!

Utmaningar 2020: Vi behöver planera för mer parkeringar, måla nya linjer på parkeringar, måla och förbättra fasader, balkonger. Se över tak och portar på garagen, ev. göra ladd plats för el bil/ar. Ta hand om läckage på hus 88. Förbättra och se över vår lekplats och mycket annat.

Styrelsen har enhälligt tagit beslut att höja samtliga avgifter med 2% from 1/1 2020 för att ha buffert för ovan arbeten samt god ekonomisk hushållning i föreningen, på en avgift på ex. 6000 kr innebär det en höjning på 120 kr per månad!

Vi hänvisar felanmälningar till vår mail: info@rodshojden.se samt kontor bemannat onsdagar kl.18-19.00 telefon kontor: 61485. Vår hemsida är www.rodshojden.se. SBC hemsida: www.varbrf.se 

Oct 05, 2019

Nya datum för fönsterbyte

Fönsterbytet är några veckor försenat.

Byggfirman förstärker med en extra snickare för att arbetet ska flyta på. Ni kan läsa mer om den reviderade leveransplanen genom att klicka här.

Jun 27, 2019

Klicka på bilden för mer bilder av pågående fönsterbyte

Fönsterbytet flyter på i takt med att temperaturen ökar

Fönsterbytet går enligt planerat. Det har kommit in förfrågan att köpa gamla fönster och dörrar.  Om det skulle vara av intresse för någon sker det via inbetalning till föreningens swish eller swedbank bankgiro.

Pris: 200:- för en ytterdörr med karm.
100:- för en balkongdörr med karm 
100:- för ett fönster med karm. 

 

Kontakta ordförande Kenth Johansson på telefon 0703116399 för mer information.

1 / 3

Please reload

Antal besökare sedan start:

2018 BRF Rödshöjden | Strömstad

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now