RÖDSHÖJDENS

VÄLKOMMEN TILL

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

NYHETER

Jan 19, 2020

Besiktning på hus 94, 96, 98

Fredag 31 Jan. med start kl 08,30 kommer det att vara en slutbesiktning av fönster och dörrar i hus 94, 96 & 98.

Besiktningen börjar i lägenhet 94 A osv.

Ni behöver inte vara hemma vid besiktningen. Men vi behöver tillgång till lägenheten, om ni INTE vill att vi går in med huvudnyckel, så hör av er till Kent Johansson på telefon 070 311 63 99 eller e-post info@rodshojden.se

Jan 19, 2020

Kallelse till föreningsstämma

Datum:  Söndag 24 maj

Tid:         17.00

Lokal:     Föreningens samlingslokal, Karlsgatan 102

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Val av stämmoordförande

 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 9. Föredragning av revisorernas berättelse

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Beslut om resultatdisposition

 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter

 15. Val av Ordförande i styrelsen för 1 år

 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning

 18. Motioner

 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

 20. Stämmans avslutande

Övrig information:

Kan du inte närvara på stämman så har du möjlighet att överlåta din röst genom fullmakt. Läs mer kring vilka regler som gäller kring användning av fullmakt i föreningens stadgar (du hittar dessa på vår hemsida www.rodshojden.se).

Fullmakt kan du hämta på kontoret vid kontorstid 18.00-19.00. 

Styrelsen önskar er alla varmt välkomna!

Jan 04, 2020

Medlemsinformation

Hej alla medlemmar.

Då är snart 2019 slut och 2020 startar, föreningen kan se tillbaka på ett år med mycket förändringar och arbete.

 • Vi har fixat med förhöjda radonvärden i 16 lägenheter, det som återstår är att göra ventilationskontroll på dessa samt göra ny radonmätning. Kostnad för att åtgärda radon har varit stor för föreningen, men måste göras.

 • Vi har startat upp med byte av samtliga fönster, balkongdörrar samt ytterdörrar och detta beräknas vara klart v.8 2020, även detta har varit en stor kostnad för föreningen. Tänk på att för garantin skall gälla på ytterdörrar, fönster och balkongdörr får man inte skruva eller spika i utsidan på dessa! Risk för fuktskador!

 • Vi har fixat bättre belysning på övre och nedre parkering, flyttat sandbingar, container för trädgårdsavfall samt glas iglos till parkering bakom garagen, detta för att få mer parkeringar.

 • Vi har röjt och tagit ner träd som har delvis varit en säkerhetsfråga men också för att inte området växer igen.

 • Vi har fixat nya mål samt gjort ny belysning på fotbollsplan, fixat med gräsmattan.

 • Vi har haft olika vattenläckage i hus både invändigt och utvändigt, när det gäller utvändigt läckage är det mycket svårt att få ut på försäkring som vi har för detta, vi rekommenderar att samtliga innehavare att ha egen vattenskadeförsäkring för invändigt läckage.  

Ovan har vi klarat på befintlig budget och inte behövt ta några extra lån, vi har sparat betydliga belopp att inte byta enstaka fönster/dörrar, detta har varit en strategi från styrelsen, tack för att ni har haft överseende med detta. Känns mycket bra när detta blir klart!

Utmaningar 2020: Vi behöver planera för mer parkeringar, måla nya linjer på parkeringar, måla och förbättra fasader, balkonger. Se över tak och portar på garagen, ev. göra ladd plats för el bil/ar. Ta hand om läckage på hus 88. Förbättra och se över vår lekplats och mycket annat.

Styrelsen har enhälligt tagit beslut att höja samtliga avgifter med 2% from 1/1 2020 för att ha buffert för ovan arbeten samt god ekonomisk hushållning i föreningen, på en avgift på ex. 6000 kr innebär det en höjning på 120 kr per månad!

Vi hänvisar felanmälningar till vår mail: info@rodshojden.se samt kontor bemannat onsdagar kl.18-19.00 telefon kontor: 61485. Vår hemsida är www.rodshojden.se. SBC hemsida: www.varbrf.se 

Oct 05, 2019

Nya datum för fönsterbyte

Fönsterbytet är några veckor försenat.

Byggfirman förstärker med en extra snickare för att arbetet ska flyta på. Ni kan läsa mer om den reviderade leveransplanen genom att klicka här.

Jun 27, 2019

Klicka på bilden för mer bilder av pågående fönsterbyte

Fönsterbytet flyter på i takt med att temperaturen ökar

Fönsterbytet går enligt planerat. Det har kommit in förfrågan att köpa gamla fönster och dörrar.  Om det skulle vara av intresse för någon sker det via inbetalning till föreningens swish eller swedbank bankgiro.

Pris: 200:- för en ytterdörr med karm.
100:- för en balkongdörr med karm 
100:- för ett fönster med karm. 

 

Kontakta ordförande Kenth Johansson på telefon 0703116399 för mer information.

May 31, 2019

Vi startar sommaren med en välbehövlig städdag!

Det var en tapper liten skara som bekämpade regnet och den piskande vinden på föreningens städdag den 1 juni 2019. Trots liten skara fick vi gjort otroligt mycket på kort tid. Flera av föreningens rabatter blev rensade och det kördes med röjsåg vid fotbollsplan och skogsparti. Föreningens kontor och förrådsbyggnader med allmänutrymmen blev genomgångna och vi körde tre vändor till återvinningen med fulla last. Dessutom hade vi hyrt in grävmaskin för att tillskapa nya parkeringsplatser vid övre parkeringen. De två glasigloon har flyttats till soprummet husvägg, containerns för trädgårdsavfall har flyttats upp samt att grushögarna har flyttats. Vi passade även på att byta ut belysningen vid övre parkeringen samt tagit bort uttjänta lyktstolpar.

 

Även fotbollsplan har äntligen fått ny belysning och vi har tagit bort de mål som stod där innan. Dessa ska ersättas med nya mål inom snar framtid. Efter en halvdags slit bjöds det på korv och fika.

Styrelsen kommer att informera om datum för höstens städdag lite längre fram. Då kommer vi bland annat att gå igenom cykelförråden så ta er redan nu en funderare på om ni har bortglömda cyklar ställda i något av föreningens förråd. Mer information kring detta kommer längre fram.

 

Ett riktigt gott arbete idag och ett stort tack till er medlemmar som var med och arbetade för att öka trivseln för alla medlemmar i föreningen.

 

Tack!

 

Med vänlig hälsningar,

Tone Hjerling

May 28, 2019

Tidsplanen för fönsterbyte...

Nu har ni alla fått tidsplanen för fönsterbyte i era brevlådor. Är det så att någon av er har missat informationen kommer den för säkerhetsskull även här på hemsidan.

Klicka på länken här så finner ni tidsplanen.

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

May 26, 2019

Flaggan i topp…

 

Vi kan glädjande meddela att vi efter lång tid äntligen har fått en flaggansvarig till föreningen. Han heter Peter Waldschmidt och bor på Karlsgatan 90 H. Peter kommer se till att flaggan hissas på viktiga flaggdagar men tycker även att det kan vara trevligt att flagga vid andra viktiga händelser för oss medlemmar, som exempelvis större bemärkelsedagar. Så, fyller du eller annan medlem exempelvis 50 år kan du kontakta Peter så hissar han flaggan i topp denna dag.

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

May 25, 2019

För er som inte var med på föreningsstämman...

Här kommer en sammanfattning över de beslut som fattades. Föreningsstämman, eller årsstämman som vi ofta benämner det som, är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Dagen till ära var det även Europaval, dagen fylldes således med flera möjligheter att lyfta sin demokratiska röst.

 

Det var 33 röstberättigande medlemmar på föreningsstämman, varav 30 medlemmar på plats och tre genom fullmakt. Susanne Jonsson och Pernilla Berg valdes som justerade tillika rösträknare.  

 

Styrelsens kassör Bengt Fröjd gick igenom årsredovisningen och stämman gick till beslut på att godkänna föredragning av styrelsen årsredovisning och revisorns berättelse, samt att lägga dessa till handlingarna. Vidare gick stämman på beslut att fastställa resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt besluta om att fastställa ansvarsfrihet för samtliga ledamöter.

 

Arvodet för styrelseledamöter för kommande verksamhetsår fastställdes till två prisbasbelopp. Inga motioner eller anmälda ärenden till stämman har inkommit under året. Inga hänskjutna frågor från styrelsen var aktuella till stämman.

 

 

Sammansättning av styrelseledamöter och suppleanter inför kommande verksamhetsår ser ut enligt följande beslut från stämman:

 

Bengt Fröjd - ordinarie ledamot, 1 år kvar på mandatperiod

Kenth Johansson - ordinarie ledamot, 1 år kvar på mandatperiod

Ann-Sofie Ingman - ordinarie ledamot, nyval, 2 år

Frank Laschitza - ordinarie ledamot, nyval, 2 år

Michael Marjala - ordinarie ledamot, fyllnadsval, 1 år

Dennis Arvidsson - suppleant, nyval, 2 år

Anders Manning - suppleant, fyllnadsval 1 år

 

Ordförande för kommande verksamhetsår: Kenth Johansson

 

Valberedning:

Elisabeth Fröjd (sammankallande)

Camilla Quicklund

Peter Tingelholm

 

Val av revisor: Revisorcentrum i Skövde AB

Slänger även in en påminnelse om kommande städdagen den 1 juni kl. 11.00 vid samlingslokalen! Syns där.

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

May 13, 2019

Persienner

Det är flera som har hört av sig och undrat var den anmälningsblanketten, huruvida det önskas persienner eller ej, som jag hänvisat till i medlemsbrevet ni fick i söndags tagit vägen. Ett missförstånd i styrelsen har lett till att ni fick ut denna blankett först på måndagen, det vill säga dagen efter.

Nu hoppas vi att ni alla har fått den blankett där ni ska anmäla önskan om persienner. Har ni frågor kring material, färg etc.  ska ni kontakta Kent Johansson i styrelsen via 070 311 63 99 eller via föreningens mail info@rodshojden.se

För säkerhets skull lägger jag även informationen, tillsammans med det produktblad vi fått från SJB, här på hemsidan. 

I hopp om en härlig vecka!

Med vänliga hälsningar

Tone Hjerling

Ordförande Brf Rödshöjden 

1 / 3

Please reload

Antal besökare sedan start:

2018 BRF Rödshöjden | Strömstad

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now